Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

Informacje o mikroprojekcie

Mikroprojekt „Sieć współpracy Urzędów Pracy – EUROPRACA SUDETY“
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
„Przekraczamy granice“

Założenia projektu:

 • rozszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji pracowników polskich i czeskich urzędów pracy poprzez zaznajomienie ze sposobem funkcjonowania zaangażowanych w mikroprojekt urzędów oraz poznanie różnic w regulacjach prawnych obu krajów związanych z rynkiem pracy,
 • zniwelowanie barier wynikających z nieznajomości specyfiki pracy i uwarunkowań prawnych instytucji realizujących podobne zadania po drugiej stronie granicy poprzez nawiązanie kontaktów pomiędzy pracownikami biorących udział w mikroprojekcie urzędów,
 • przygotowanie do budowy euroregionalnej sieci współpracy urzędów pracy, której funkcjonowanie zintegruje działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej podejmowane po obu stronach granicy.

Celem projektu jest: wykorzystanie potencjału i rozwój zasobów ludzkich publicznych służb zatrudnienia Euroregionu Glacensis poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.

Beneficjenci projektu: grupę docelową stanowią pracownicy polskich i czeskich urzędów pracy Euroregionu Glacensis zajmujący się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami, systemami zabezpieczenia społecznego, usługami Eures oraz transgranicznym rynkiem pracy. Mikroprojekt przewiduje proporcjonalny udział polskich i czeskich urzędników w zaplanowanych działaniach.

 1. Spotkania organizacyjne partnerów
 2. Konferencja - inaugurująca  oraz podsumowująca
 3. Dwudniowe szkolenie z następujących zagadnień:
 • różnice w funkcjonowaniu urzędów pracy w Polsce i w Republice Czeskiej (regulacje prawne, struktura organizacyjna, etc.),
 • usługi rynku pracy w Polsce i w Republice Czeskiej,
 • różnice w przepisach w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Republiki Czeskiej,
 • regulacje prawne w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce i Republice Czeskiej.
 1. Wizyty studyjne (2 po stronie polskiej i 2 po stronie czeskiej), podczas których odbędzie się wykład (prezentacja) na temat:
 • Metody i techniki pracy czeskich urzędników zajmujących się pośrednictwem pracy oraz usługami EURES,
 • Metody i techniki pracy polskich urzędników zajmujących się pośrednictwem pracy oraz usługami EURES,
 • Metody i techniki pracy czeskich urzędników zajmujących się doradztwem zawodowym, szkoleniami oraz systemami zabezpieczeń społecznych,
 • Metody i techniki pracy polskich urzędników zajmujących się doradztwem zawodowym, szkoleniami oraz systemami zabezpieczeń społecznych

Tematy wykładów podczas szkolenia i wizyt studyjnych stanowią jedynie propozycję – wśród uczestników mikroprojektu rozesłane zostaną ankiety mające na celu wysondowanie potrzeb merytorycznych, które zostaną uwzględnione  podczas ustalania tematów spotkań. 

Oczekiwane rezultaty projektu: rozwijanie regularnej współpracy polsko-czeskiej w zakresie informacji i usług rynku pracy pomiędzy urzędami współuczestniczącymi w mikroprojekcie.

Projektodawca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Partner: Urząd Pracy w Hradec Kralove

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2009 r. – 31 marzec 2010 r.


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych