Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

2-dniowe spotkanie organizacyjne z udziałem dyrektorów

W dniach 25 i 26 lutego 2010 r. Kudowie-Zdrój odbyło się czwarte, ostatnie
z zaplanowanych spotkań zespołu organizacyjnego, połączone z dwudniowym spotkaniem dyrektorów uczestniczących w projekcie „Sieć współpracy Urzędów Pracy – Europraca Sudety” polskich i czeskich urzędów pracy.

(zobacz zdjęcia z 4 spotkania organizacyjnego)

25 lutego w godzinach przedpołudniowych spotkał się zespół projektowy, który zajął się dwiema kwestiami szczegółowymi: przygotowaniem założeń treści raportu końcowego
z realizacji projektu i omówieniem jego najistotniejszych części oraz stanem przygotowań do realizacji Konferencji Podsumowującej Projekt. Uczestnicy spotkania zostali także zapoznani
z opracowanym dwujęzycznym tekstem projektu „Porozumienia o Utworzeniu
i Przystąpieniu do Przygranicznej Sieci Współpracy pod nazwą „Europraca-Sudety” oraz najistotniejszymi kwestiami problemowymi, które będą wymagały decyzji dyrektorów.

Po południu rozpoczęło się spotkanie z udziałem dyrektorów uczestniczących
w projekcie urzędów pracy. W pierwszej części spotkania zespół projektowy zaprezentował Uczestnikom spotkania koncepcję „Porozumienia o Utworzeniu i Przystąpieniu do Przygranicznej Sieci Współpracy Urzędów Pracy pod nazwą „Europraca – Sudety” oraz uwagi do tego dokumentu. W trakcie kilkugodzinnej dyskusji Uczestnicy spotkania uzgodnili ostateczny tekst „Porozumienia”.

Na zakończenie tego dnia doradca EURES z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowała Uczestnikom spotkania obszerną informację o działaniach służb EURES na terenie polsko-czeskiego pogranicza. Ta obszerna prezentacja z dużą ilością zdjęć obrazujących zainteresowanie społeczne zagadnieniami transgranicznego rynku pracy spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem Uczestników.

26 lutego grono dyrektorów zostało zapoznane z materiałami szczegółowymi dotyczącymi opracowanej przez DWUP propozycji promocji projektu za pomocą stron internetowych uczestniczących w projekcie urzędów pracy, stanem przygotowań do realizacji Konferencji Podsumowującej Projekt, w tym propozycją programu konferencji i podziału czasu na proponowane wystąpienia oraz szczegółami związanymi z podpisaniem „Porozumienia”.

Ostatnim elementem zaprezentowanym Uczestnikom było przedstawienie możliwości realizacji dalszych wspólnych projektów, zarówno w oparciu o programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej jak i inne programy Unii Europejskiej, np. Leonardo da Vinci -
w trakcie dyskusji podsumowującej spotkanie Uczestnicy przedstawiali swoje koncepcje lub pomysły na dalsze projekty, zarówno te o charakterze inicjatyw lokalnych,
jak i projekty wymagające szerszego partnerstwa.

Spotkanie podsumował i zakończył Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który podkreślił znaczenie przygotowanego „Porozumienia”, wskazując przy tym, na podstawie przedstawionych propozycji wspólnych projektów, na istnienie wielu wspólnych dla obszaru Euroregionu Glacensis obszarów zagadnień, które będą wymagały kontynuowania współpracy w ramach kolejnych inicjatyw projektowych.

(zobacz zdjęcia z 2-dniowego spotkania dyrektorów)

Załączniki:
Prezentacja: Działania transgraniczne na obszarze wsparcia EURES TriRegio – stan prawny na dzień 25 luty 2010 (SD1.PDF)
Prezentacja: Strona internetowa Mikroprojektu (SD2.PDF)


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych